Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958

Απόσταση γεώτρησης από γεώτρηση

Κατά τη σύνταξη της μελέτης για την ανόρυξη μιας υδρογεώτρησης είναι απαραίτητο να αναφέρεται η απόσταση που θα έχει αυτή από υπάρχουσες γεωτρήσεις καθώς και πηγάδια νερού. Οι αποστάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τα υπόγεια ύδατα που υπάρχουν. Αυτό γίνεται για να μην επηρεαστούν τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας και δημιουργηθεί πρόβλημα υδροδότησης.

Έτσι ο γεωλόγος ο οποίος μελετά τους χάρτες, τις υπάρχουσες γεωτρήσεις και έχει γνώση των αποστάσεων που επιβάλλονται για κάθε περιοχή θα υποδείξει με ακρίβεια το σημείο που θα γίνει η νέα γεώτρηση. Το σημείο είναι τέτοιο ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τις γεωτρήσεις που ήδη υπάρχουν, να τηρούνται οι αποστάσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία και να δίνει η γεώτρησή μας νερό για χρόνια και χωρίς προβλήματα.

Η σωστή γεωλογική μελέτη λαμβάνει υπόψιν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, έτσι αν για παράδειγμα σε μια περιοχή υπάρχει γεώτρηση που βγάζει υφάλμυρο νερό τότε δεν δίνεται άδεια για ανόρυξη νέας. Η σωστή γνώση και κατανόηση του υδροφόρου ορίζοντα που έχουν οι γεωλόγοι της εταιρείας μας ευθύνεται για την απόλυτη επιτυχία που έχει κάθε γεώτρησή μας.

Η εταιρεία μας λαμβάνοντας υπόψιν τη νομοθεσία και διαθέτοντας γνώση στις γεωτρήσεις και τις μεταξύ τους αποστάσεις αναλαμβάνει την ανόρυξη γεωτρήσεων με σεβασμό στους πελάτες αλλά και το περιβάλλον.