Δυναμική παρουσία στις γεωτρήσεις από το 1958
Πλέον κάθε γεώτρηση που γίνεται στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η άσκοπη σπατάλη του πολύτιμου αγαθού του νερού η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα στην ύδρευση και την άρδευση διαφόρων περιοχών.

Για να πάρει κάποιος άδεια για την γεώτρησή του θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα της κάθε περιφέρειας, που είναι η Διεύθυνση Υδάτων. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας αναλαμβάνει να καταθέσει για εσάς όλα τα δικαιολογητικά για την ανόρυξη της γεώτρησής στην Αττική σε χαμηλό κόστος.

Το είδος και ο αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται εξαρτιόνται από το είδος της γεώτρησης και από το εάν έχουν κατατεθεί ξανά δικαιολογητικά για γεώτρηση. Οι γεωτρήσεις μπορεί να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: υδρευτικές, βιομηχανικές, εργοταξιακές, αναψυχής, αρδευτικές και για άλλες χρήσεις. Η εταιρεία υδρογεωτρήσεων Δήμας είναι πλήρως ενημερωμένη για το πιο δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και έτσι δεν μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

  Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανόρυξη γεώτρησης είναι τα εξής:

 • αίτηση
 • τοπογραφικό διάγραμμα που δείχνει: 1) τον χώρο του έργου, 2) τους χώρους χρήσης νερού, 3) τα περιγράμματα των κτιρίων και άλλον εγκαταστάσεων εάν υπάρχουν, 4) τις συντεταγμένες των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, 5) τις χρήσεις γης σε ακτίνα 500 μέτρων
 • θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο προκύπτει δικαίωμα χρήσης του χώρου (αποκλειστικής) στον οποίο θα γίνεται η χρήση νερού
 • άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης της γεώτρησης
 • βεβαίωση του τοπικού φορέα διαχείρισης υδάτων πως δεν καλύπτονται αρδευτικά οι συγκεκριμένες περιοχές
 • γεωλογική έκθεση με όλα τα υδρογεωλογικά αποτελέσματα
 • απόδειξη τοποθέτησης υδρόμετρου
 • στοιχεία ποιότητας και καταλληλότητας του νερού για τη χρήση που έχει ζητηθεί
 • σε περίπτωση που η γεώτρηση έχει ρεύμα ένας πρόσφατος λογαριασμός
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 • υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφονται τα εξής: 1) ότι οι εκτάσεις δεν καλύπτονται για άρδευση από κάποιο άλλο υδροληπτικό σημείο, 2) για κάθε τεμάχιο γης να αναγράφονται η έκταση, η καλλιέργεια και η δέσμευση για ενημέρωση οποιασδήποτε μεταβολής, 3) ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις εκτάσεις που αναφέρονται
 • σε περίπτωση νομικού προσώπου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης
 • σε περίπτωση υδρευτικής γεώτρησης βεβαίωση πως ο Δήμος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον ενδιαφερόμενο και σε περίπτωση αρδευτικής γεώτρησης βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης
 • τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει: υπολογισμούς για την ισχύ του αντλητικού συστήματος και τη διάμετρο των σωληνώσεων
 • περιγραφή του έργου: είδος και μέγεθος της μονάδας, χαρακτηριστικά και είδος επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων
 • απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 • για ανανέωση άδειας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στις ανάγκες χρήσης νερού